فرداي هرمزگان : چرا مديريت هاي ما نا كارآمد است؟
سه شنبه، 2 مرداد 1397 - 04:57 کد خبر:6693
رضا آتش آب پرور

يكي از سوالات اساسي جامعه ما اين است كه چرا ما در مديريت ها موفق نيستيم و مديريت هاي ما با اشكالات فراواني همراه است؟ ممكن است كشور ما به لحاظ اقتصادي در شرايط مناسب نباشد و اين شرايط كار را بر مديريت ها سخت كند؛ اما مي دانيم كه در بسياري از كشورها و در شرايط بحراني و سخت اين مديريت ها بوده اند كه كشور و جامعه را نجات داده اند.

دليل اين ادعا وضعيت بسياري از كشورهاي در حال توسعه است كه تا چند دهه قبل از ايران عقب تر بوده اند، اما به دليل مديريت صحيح و جامع امروز به مرحله توسعه يافتگي رسيده اند، با اين تفاصيل  مي توان ادعا كرد كه مشكل ما بيش از اينكه به بحران منابع برگردد به فقر و بحران مديريت ها باز مي گردد.

مديريت ها اگر مبتني بر توانايي، دانايي و شايستگي نباشد محكوم به شكست است؛ اگر به واقعيت جامعه خود نگاه كنيم بسياري از مديريت ها و انتصابات در استان و كشور بر اساس شايستگي صورت نمي گيرد، مديريت ها در جامعه ايران بر اساس ارتباطات خاص و لابي شخصي شكل مي گيرد و بسياري از مناصب بر اين اساس تقسيم و تعيين مي شود.

وقتي كه شايستگي محلي از اعراب نداشته باشد، نتيجه و خروجي آن نيز مثبت و كارآمد نخواهد بود. مديريت هايي كه بر اساس ارتباطات و لابي پشت پرده شكل مي گيرد، بيش از اين كه وام دار و پاسخگوي مردم باشد و بيش از اين كه متمركز بر ارائه خدمات به مردم باشد، مبتني بر ارائه خدمات به كساني است كه آن مدير را منصوب كرده اند.

اين نوع انتصابات مقدمه ايجاد فساد است؛ چرا كه مديراني كه يك شبه و بدون شايستگي و بر اساس لابي پشت پرده پست مي گيرند، به خوبي مي آموزند كه انرژي، تمركز و منابع اداري خود را صرف بقا وحفظ مديريت خود كنند. با اين شرايط خدمات رساني و جلب رضايت عمومي در اولويت قرار نداشته و نخواهد داشت و اين مديران فاقد انگيزه و سخت كوشي لازم براي حل مشكلات هستند.

هنگامي كه اين واقعيت تلخ مديريتي در ابعاد و دامنه وسيع حاكم شود، مي توان پيش بيني كرد كه فساد اداري نتيجه نهايي چنين مديريت هايي خواهد بود.

بسياري از افراد از مناطق محروم كشور مانند استان هرمزگان و ساير استان هاي محروم وقتي كه به ديگر كشور ها مهاجرت كرده اند توانسته اند به مديران و متخصصان موفقي تبديل شوند ولي مشابه همين افراد در سيستم مديريتي ما دچار مشكل مي شوند.

اين امر نشان مي دهد تا زماني كه ما در عمل به شايستگي  باور نداشته باشيم  و از شعار دادن و گفتار درماني عبور نكنيم و ملاك ها چيزي جز شايستگي واقعي نباشد، نتيجه مناصب، پست ها و مديريت ها چيزي جز فساد اداري نخواهد بود.


رضا آتش آب پرور
فعال رسانه اي